Ortadoğu Gazetesi

Nureddin Mahmud Zengi...

İhsan Muslu / 2016-12-23 08:54:29

Zengi hanedanının bir üyesi olan Nureddin, 

1118 yılında dünyaya geldi. 

1146 yılında babası İmadeddin Zengi'nin ölümü üzerine devlet eski Türk geleneklerine göre varisler arasında bölündü, bu paylaşım sonunda Musul Seyfeddin Gazi'ye bırakılırken, Nureddin Mahmud'a da Haleb ve çevresi bırakıldı. 

1150 yılında Türkiye Selçuklu Sultanı I.Rükneddin Mesud'un kızıyla evlendi. 

Oğuzların Avşar boyundandır.

 

Haçlılarla mücadelesi:

İmadeddin Zengi, 1144'de Urfa'yı fethetti ve I.Haçlı seferi sonunda kurulan Urfa Kontluğu'na son verdi. 

Bu zafer Haçlılara karşı kazanılmış ilk önemli başarıdır. 

Urfa'nın kaybedilmesi üzerine Avrupa ikinci bir Haçlı seferine hazırlanmıştır. 

Ortaçağ İslam dünyasının en parlak simalarından olan Nureddin Mahmud Zengi, babasından devraldığı Haçlılar ile mücadelesinde ağabeyi ve Musul Atabeyi Seyfettin Gazi'yle ve 1148'de ağabeyinin ölümünden sonra yerine geçen küçük kardeşi Kudbeddin Mevdud'le birlikte hareket ederek, 

Haçlılara karşı İslam cephesini birleştirmiş, 

II. Haçlı seferinin etkisizleştirilmesine çalışmıştır. Zengilerin bu fedakarlıkları sonucu Haçlılar daha fazla ilerleme imkanı bulamayarak sahil şeridine sıkışıp kalmışlardır.

Nureddin, kısa süreliğine Haçlıların eline geçen Urfa'yı ani bir baskınla 1146'da tekrar fethetti, 

böylece Urfa Kontluğu'nu tekrar diriltme çabası başarısız oldu. 

Ertesi yıl da Artak ve civarını ele geçirdi. 

Seyfeddin Gazi ile birlikte Şam'ı kuşatan Haçlılar ile savaştı ve II. Haçlı seferinin başarısızlıkla sonuçlanmasını sağladı. 

Harim kalesini ele geçirdi, Haçlıları Yağra'da bozguna uğrattı. 

1149'da Antakya Prensi Raymond'u öldürdü.

Daha sonra Famiya kalesini zaptetti. 

Börilerin elinden Şam'ı aldı. 

1153'te Yukarı Mezopotamya, Güneydoğu Anadolu ve Suriye'yi tek hakimiyet altında toplayarak, 

sultanlığını ilan eden Nureddin Mahmud'un prestiji Selçuklu hanedanı'nı gölgede bırakacak kadar arttı.

1152 yılında Urfa kontu II. Joscelin'i esir adı ve Halep'te hapsetti. 

1154 yılında Şam'a taarruz ederek, Mucireddin Abak'in elinden Şam'ı aldı. 

1156 yılında Kudüs Kralı III. Baudouin ile bir barış yaptı. 

Fakat Baudouin'in Türk ve Arap çadırlarına saldırması sonucu bu barış bozuldu. 

Şam yakınlarında cereyan eden muharebeleri Nureddin kazandı ve Hristiyan esirleri Banyas'ta öldürülenlere karşılık kılıçtan geçirildi.

Nureddin Mahmud, daha sonra 1157'de Kudüs Kralı III. Baudouin'i yenilgiye uğrattı. 

1158'de Haçlılara yenildiyse de onları 1164'te Harim'de ağır bir bozguna uğrattı.

Mahmud Zengi, Mısır'daki Fatımi Halifesi'nin kaypak tutumunun farkına varmış ve Esedüddin Şirkuh ve Şirkuh'un yeğeni Selahaddin Eyyubi'yi Mısır'a göndermiş ve Fatımilerin Haçlılarla işbirliğine girmelerinin önüne geçmiş ve dolayısıyla Mısır'ın Kudüs Krallığı'nın kontrolüne girmesinin önünü kapamış, bilahare İslam dünyasında ikiliğe sebep olan Fatımi Halifeliği'nin 1171'de yıkılmasını sağlayarak, Selçukluların hayalinin yani İslam birliğinin gerçekleşmesine önayak olmuştur. Selahaddin Eyyubi, Nureddin Zengi'nin ölümüne kadar Mısır'da naiplik yapmış ve O'nun emirleri dışına çıkmamıştır.

 

Vefatı ve Şam'daki mezarı:

Nureddin Mahmud, 1173'te Maraş ve Göksun'u Anadolu Selçukluları'ndan aldı, ancak II. Kılıç Arslan ile anlaşarak şehirleri geri teslim etti. 

Nureddin 1174'te Şam'da boğaz iltihabından vefat etti.

Yerine oğlu Melik Salih İsmail Zengi geçti. 

Bu dönemde Selahaddin Eyyubi ülke topraklarını yavaş yavaş ele geçirmeye başladı. 

Selahaddin ile mücadele eden Zengiler başarılı olamadı. 

İsmail, hastalanınca ülkesinin Musul hakimi İzzeddin Mesud'a verilmesini vasiyet etti. 

1181'de ölünce Halep kolu sona erdi.

Zengilerin Oğuzların Avşar boyundan geldiği biliniyor. 

Zengi devleti dağılınca buradan göç eden bir kısım Avşar boyları Karamanoğulları Beyliğini kurmuşlardır.

Nureddin Mahmud Zengi, adil bir hükümdar idi. 

Bu sebeple O'na kendi halkı tarafından el-Emir'ul-Adil ''Adil Hükümdar'' lakabı uygun görülmüştür. Çocukluğunda iyi bir eğitim alan Nureddin devlet yönetiminde diplomatik bir üslup kullanmıştır. Nureddin ileri görüşlü bir liderdi, adımlarını daima geleceği düşünerek atardı. 

 

Onun üç hayali vardı: 

İlki Müslümanları birleştirerek, İslam birliğini kurmaktı ki, bunu hayattayken gerçekleştirmiştir. 

İkinci hayali yani Kudüs'ün yeniden fethini kendisinden hemen sonra Selahaddin Eyyubi gerçekleştirmiştir. Son hayali ise, Konstantiniyye'nin fethi idi, bu fetih de Osmanlı Sultanı II. Mehmed'e nasip oldu.

''Nureddin Mahmud Zengi... 

Kafirlerin elinde olan elliden fazla şehri geri aldı. O'nun döneminde yollar güvenli ve emniyetli idi.

O, kendini Bağdat'taki Halifeliğe bağlı ve onun emrinde görürdü... 

Karakteri yumuşak huylu, şatafatsız ve alçak gönüllü idi.''

İbn. Cevzi:

''Ben önceki Sultanların hayatını inceledim. 

Raşid halifeler ve Ömer bin Abdülaziz hariç, Nureddin'den daha temiz hayat yaşayan, ondan daha ahlaklı hayat süren adaletli bir Sultana rastlamadım.''

Vikipedi..
 


Diğer Makaleleri

- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Yetim Malı Yemenin Haramlılığı... / Tarih : 2018-06-11 09:21:35
- Anne babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir... / Tarih : 2018-06-07 09:39:55
- Zeyneb Hatun, Zeynünnisa... / Tarih : 2018-06-06 10:27:34
- Abı hayat nedir, nerededir... / Tarih : 2018-06-05 10:00:22
- Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-06-04 09:55:41
- Sümbül Efendi Camisi'nde yatan üç sultan... / Tarih : 2018-06-03 09:50:22
- Ahmed Fergani... / Tarih : 2018-06-02 09:23:39
- İmam Serahsi... / Tarih : 2018-06-01 09:10:45
- Ahh Minel-Fırak... / Tarih : 2018-05-31 09:29:32
- Hakim Nisaburi... / Tarih : 2018-05-30 09:13:11
- Şah-ı Nakşibend Hz.leri... / Tarih : 2018-05-29 10:12:02
- İstanbul'un üç büyük evliyası... / Tarih : 2018-05-27 10:02:39
- Orhan Çelebi'nin Ölümü... / Tarih : 2018-05-26 09:14:51
- Piri Baba... / Tarih : 2018-05-25 09:35:06
- Ebu'l-leys es-Semerkandi... / Tarih : 2018-05-20 09:43:00
- Üveysilik Yolu... / Tarih : 2018-05-04 09:12:31
- Nureddin Mahmud Zengi.... / Tarih : 2018-05-03 09:35:53
- Ebediyet Yolculuğu... / Tarih : 2018-05-02 09:18:57
- ''Halit Paşa...'' / Tarih : 2018-05-01 09:00:44

Diğer İhsan Muslu Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »