Ortadoğu Gazetesi

YAPILANDIRMALARDAN FAYDALANIN, FIRSATI KAÇIRMAYIN!...

Sezer YOZGAT / sezeryozgat@gmail.com 2016-10-25 09:15:36

19 Ağustos 2016 günü Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun süresi 31 Ekim 2016 günü sona eriyor.

Kanunda dikkat edilmesi gereken husus ise 30.06.2016 tarihi ve öncesi ile ilgilidir.

Kanunu incelediğimiz zaman Söz konusu Kanun ile,

· 30.06.2016 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarında Yurt İçi ÜFE oranında güncelleme,

· Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Trafik Para Cezalarında önemli indirim,

· Peşin ödemelerde Yurt İçi ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim,

· Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50'sinin silinmesi,

· Varlık Barışı,

· Vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasında %80'e varan indirim,

· İşletme kayıtlarının cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi,

· Eczanelerde cezasız faizsiz stok düzeltme,

· Matrah ve vergi artırımında vergi incelemesinden muafiyet,

· İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçlar için yapılandırma,

· Beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar için pişmanlıkla cezasız ve faizsiz beyan,

· Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödeme,

· 6552 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçların yeniden yapılandırılması,

· Vadesi 31.12.2011 tarihinden önce olan 50 TL ve altındaki borçların silinmesi,

gibi çok önemli imkanlar getirilmiştir.

Konu üzerine bir örnek vermek gerekirse;

KESİNLEŞMİŞ BORÇLAR 

Kesinleşmiş Vergi ve Ceza Borçları Kesinleşmiş borçlarda; ›   Borç asıllarının tamamı,

Gecikme faizi ve zammı yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak güncellenen tutar,

Vergi aslına bağlı olmayan cezaların (usulsüzlük ve özel usulsüzlük) %50'sinin ödenmesi gerekmektedir. Bu durumda,

 Vergi aslına bağlı olan (vergi ziyaı) cezaların tamamı,

Vergi aslına bağlı olmayan cezaların (usulsüzlük ve özel usulsüzlük) kalan %50'si,    

Gecikme faizi ve zammı gibi fer'i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Başka önemli bir husus ise; 6552 Sayılı Kanun kapsamında borçlarını yapılandırmış olanlarda talep etmeleri halinde kalan taksitleri için 6736 Sayılı Kanundan yararlanma imkanı sağlanmıştır.

Önemli hususlardan birisi de ; 

Defter ve Belgeleri İncelemede Olanlarla ilgili durumdur.

30/06/2016 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak 19/08/2016 tarihinden önce başlanıldığı halde tamamlanmamış olan vergi incelemeleri ile tarh, tahakkuk ve takdir işlemlerine, bu kanunun matrah ve vergi artırımlarına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, devam edilecektir. Kanun hükmünden yararlanılabilmesi için, inceleme ve takdir işlemleri tamamlandıktan sonra ihbarnamenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde vergi dairesine başvuruda bulunulması gerekmektedir. Bu durumda:

Tarh edilen verginin %50'sinin,

Kanunun yayımlandığı tarihe kadar hesaplanan gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE tutarının,

Kanunun yayımlandığı tarihten sonrası için hesaplanacak gecik me faizinin, 

Vergi aslına bağlı olmayan (usulsüzlük ve özel usulsüzlük) cezanın %25'inin, ödenmesi şartıyla, 

Vergi aslının kalan %50'sinin, 

Vergi aslına bağlı olan (vergi ziyaı) cezaların tamamının, 

Vergi aslına bağlı olmayan cezaların (usulsüzlük ve özel usulsüzlük) kalan %75'inin,

Gecikme faizinin tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. Ödemeler, ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere peşin veya ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte yapılacaktır. 

Bu hükümden yararlanılabilmesi için dava açılmaması şarttır

Başka bir husus ise, Matrah ve Vergi Artırımında Bulunulması hususudur.

Mükelleflerin 2011-2015 yıllarında beyan ettikleri;

Gelir Vergisi,  

Kurumlar Vergisi, 

Gelir/Kurumlar (Stopaj) Vergisi, 

Katma Değer Vergisi matrahlarını/vergilerini,

 Kanunda öngörülen oranlarda artırmaları,   

Belli bir oranda vergi ödemeleri, halinde, bu vergi türleri nedeniyle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır.

Başvuru ve Ödeme Şekillerini incelediğimiz zaman ise;

Başvurularınızı, Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden, Bağlı olduğunuz vergi dairenize şahsen veya posta yoluyla, yapabilirsiniz. Birden fazla vergi dairesine borcu olanlar, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvuracaklardır. Başvuruların en geç 31 Ekim 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar yapılması gerekmektedir. 

   Yapılandırılan borçlar, tercihe göre peşin veya taksitler halinde ödenebilecektir.

Peşin ödemeler, ilk taksit ödeme süresinin son günü olan 30 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar yapılacaktır.

Peşin ödemelerde, yapılandırılan borçlara herhangi bir katsayı veya faiz uygulanmayacaktır.   Peşin ödemelerde, Yİ-ÜFE oranları üzerinden hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim yapılacaktır.

Örneğin; borçlarını yapılandırmak için vergi dairesine başvuruda bulunan mükellef, peşin ödeme seçeneğini tercih etmiştir. Vergi aslı tutarı 20.000,00 TL, fer'i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan tutar ise 6.200,00 TL olmak üzere toplam 26.200,00 TL olarak yapılandırılmıştır. Yapılandırılan borç peşin ödenmek istendiğinde; zam ve faiz yerine Yİ-ÜFE üzerinden hesaplanan tutardan %50 indirim yapılacaktır. Bu durumda, mükellef Yİ-ÜFE tutarı olarak [6.200,00 - (6.200,00 x %50)=] 3.100,00 TL, toplamda 23.100,00 TL ödeme yapmak suretiyle Kanun hükümlerinden yararlanacaktır.

Yapılandırılan borçların taksitle ödenmek istenmesi halinde, başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden biri seçilebilecek ve ilk taksit 30 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar, kalan taksitler de ikişer aylık dönemler halinde ödenecektir.

   Taksitle ödeme durumunda, yapılandırılmış borçlar aşağıda yer alan katsayılar oranında artırılarak tahsil edilecektir. 

6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde 1,045 

9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 1,083 

12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1,105 

18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde 1,150

   Borçların, başvuru sırasında tercih edilen taksit sayısından daha fazla taksitte ödenmesi mümkün değildir. Başvuru sırasında seçilen taksit sayısından daha az taksitte ödeme yapılması mümkün olup bu durumda ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecektir. ›   Örneğin; başvuru sırasında 9 taksitte ödeme seçeneği tercih edildiğinde daha sonra ödemelerin 12 taksite dönüştürülmesi mümkün değil iken, 12 taksitte ödeme seçeneği tercih edilmişse borcun 9 taksitte ödenmesi mümkün bulunmaktadır. Bu durumda uygulanacak katsayı 9 taksite göre yeniden düzeltilecektir.
 


Diğer Makaleleri

- PROJE BAZLI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ / Tarih : 2018-04-12 09:30:47
- AYNASI KIRILANLAR / Tarih : 2018-04-06 08:40:19
- İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ / Tarih : 2018-04-04 09:40:30
- ITC, her zaman etnik ve mezhep ayrımını reddetti / Tarih : 2017-11-13 12:42:18
- İŞ HAYATINDA ARABULUCULUK SİSTEMİ / Tarih : 2017-11-10 08:36:27
- TARİH TEKERRÜRDEN İBARET BARZANİ / Tarih : 2017-11-09 08:32:11
- BARZANİ VE YOLUN SONU / Tarih : 2017-11-02 08:44:04
- KRİPTO FETÖ'CÜLER SİYASETE EL ATTI / Tarih : 2017-10-27 09:54:38
- ÜLKÜCÜNÜN YERİDE YUVASIDA MHP'DİR / Tarih : 2017-08-25 09:49:09
- 15 TEMMUZ VE "DEVLET" DURUŞU / Tarih : 2017-07-15 10:10:13
- İHRACATTA E FATURA UYGULAMASI / Tarih : 2017-07-04 10:07:47

Diğer Sezer YOZGAT Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7  İleri »